FBIM Transactions
Urednik
Zoran Čekerevac
Ukoliko želite da recenzirate ili da komentarišete neki od najavljenih članaka, molimo vas da prvo iskopirate naziv članka i da potom kliknete ovde.
U sledećem broju


U sledećem broju, između ostalog objavljujemo:
(Da biste pročitali apstrakt rada kliknite naslov rada)

 1. Zoran Čekerevac, Zdenek Dvorak, Ludmila Prigoda i Petar Čekerevac
  ČOVEK-U-SREDINI NAPADI I INTERNET STVARI

  Da biste pročitali ovaj članak pre zvaničnog objavljivanja u časopisu kliknite ovde

 2. Zlatan Lukić
  MOĆ I ULOGA EKONOMSKE DIPLOMATIJE U VRIJEME GLOBALIZACIJE

  Da biste pročitali ovaj članak pre zvaničnog objavljivanja u časopisu kliknite ovde

 3. Nenad Dugalić i Milan Novović
  MEHANIZMI VLADAVINE TRANSNACIONALNIH KORPORACIJA U USLOVIMA GLOBALNE PRIVREDE

  Da biste pročitali ovaj članak pre zvaničnog objavljivanja u časopisu kliknite ovde

 4. Kristijan Ristić, Milanka Bogavac i Branko Petričević
  EKOLOŠKI IZAZOVI PRIVREDNOG RAZVOJA

  Da biste pročitali ovaj članak pre zvaničnog objavljivanja u časopisu kliknite ovde

 5. Jelena Maletić
  SIMULACIJE U PLANIRANJU TOKOVA ROBE U OBJEKTU

  Da biste pročitali ovaj članak pre zvaničnog objavljivanja u časopisu kliknite ovde

 6. Boris Bursać i Stanislav Glumac
  AGRARNA REFORMA U RUSIJI U XIX VEKU I NJEN UTICAJ NA RUSKU PRIVREDU

  Da biste pročitali ovaj članak pre zvaničnog objavljivanja u časopisu kliknite ovde

 7. Nevenka Nićin, Milija Bogavac i Anka Bulatović
  GLOBALIZACIONE PROMENE I PROCESI

  Da biste pročitali ovaj članak pre zvaničnog objavljivanja u časopisu kliknite ovde
ČOVEK-U-SREDINI NAPADI I INTERNET STVARI

Zoran Čekerevac
Zdenek Dvorak
Ludmila Prigoda
Petar Čekerevac


Rad prihvaćen: 18.02.2017.

Apstrakt
Izvanredno brz razvoj računara i računarskog softvera su neki od uzroka sigurnosnih propusta koji napadačima omogućavaju uspešno izvođenje napada na informacione sisteme njihovih korisnika. Masovno širenje Interneta stvari će napraviti veću razliku između trenutnog shvatanja Interneta, koje se ogleda u "dot-com", "društvenim mrežama" i veb "iskustvu", i novog Interneta koji će dobiti nove i revolucionarne aplikacije sa potencijalom da značajno poboljšaju kvalitet života. S obzirom na to da se različiti uređaji već isporučuju sa ugrađenim računarskim komponentama i sa mogućnošću povezivanja sa Internetom i mogućnostima međusobne komunikacije sasvim je realno da budu izloženi nekim varijantama napada koji su već viđeni u dosadašnjoj praksi. U ovom radu su analizirani neki aspekti “čovek u sredini” napada u vezi sa Internetom stvari. Posle kratkog uvodnog izlaganja o Internetu stvari i “čovek u sredini” napadu, u radu je prikazana tehnologija izvođenja ovog napada, kao i eventualne koristi koje napadač može imati od uspešno izvedenog napada. Takođe, prikazani su i neki poznatiji primeri uspešno izvedenih napada, kao i neki od načina zaštite od tih i sličnih napada. Razmotrene su i ekonomske posledice ovakvih napada. U zaključku je prikazan rezime cele analize uz pretpostavke o budućem razvoju Interneta stvari i napadima na priključene uređaje.

Ključne reči:
Internet stvari, čovek u sredini, internet prisluškivanje, komunikacije

Kliknite ovde za povratak na vrh straniceMOĆ I ULOGA EKONOMSKE DIPLOMATIJE U VRIJEME GLOBALIZACIJE

Zlatan Lukić

Rad prihvaćen: 08.04.2017.

Rezime
Ekonomska diplomatija je postala najvažnija aktivnost u diplomatijama nacionalnih država, međunarodnih organizacija i integracija, šta više, moglo bi se reći da je ekonomska diplomatija postala osnovno sredstvo prodora na svjetsko tržište. U današnjem svijetu u kome međunarodni i ekonomski odnosi predstavljaju sistem odnosa moći, političke i ekonomske, postepeno se oformljuje sistem koji sve više korporira privredne subjekte. Privrede postaju sve manje nacionalne, a sve više globalne, pretvarajući se tako u transnacionalni sistem proizvodnje, koji se temelji na međunarodnoj podijeli rada. Ekonomska globalizacija posmatra se kao sila koja predstavlja najveću pretnju autoritetu nacionalne države i koja umanjuje njenu moć. Nacionalna monetarna politika gubi autonomiju, jer više ne može da bude introvertno okrenuta ka domaćim realnim zalihama, već mora da bude ekstrovertno okrenuta ka tokovima međunarodnog kapitala i mora da se uključi u međunarodnu makroekonomsku koordinaciju. Evropska unija je dobar primer toga da je monetarna politika potpuno oduzeta od nacionalnih država i da je uspostavljen evropski supranacionalni suverenitet ekonomije i monetarnih pitanja. Posmatajući globalizaciju, odnosno međunarodne odnose koje su se od hladnoratovske dominacije znatno promijenile, u suštini, država više nije država koja ima svoju moć. Odnosno, globalizacija ne uklanja nacionalnu državu sa njenih temelja, ali joj oduzima moći najviše vlasti. Odnosno, države sve više djeluju kao pokretači globalizacije i tako umanjuju svoju moć i postaju odgovorne vanjskim ekonomskim akterima. Bez obzira na ovaj evidentan trend u političkim i ekonomskim međunarodnim odnosima, uloga država i diplomatija, kao instrumentarija promovisanja i zaštite interesa država ostaje vrlo značajna, a posebno ona u oblasti ekonomskih odnosa, odnosno, ekonomska diplomatija.

Ključne reči:
diplomatija, država, ekonomska diplomatija, moć, globalizacija

Kliknite ovde za povratak na vrh straniceMEHANIZMI VLADAVINE TRANSNACIONALNIH KORPORACIJA U USLOVIMA GLOBALNE PRIVREDE

Nenad Dugalić
Milan Novović


Rad prihvaćen: 12.04.2017.

Rezime
Nakon neprekidne ekspanzije posle Drugog svetskog rata, transnacionalne korporacije (TNK) su krajem prošlog i početkom ovog veka postale dominantna snaga i najvažniji akteri svetske ekonomije. Njihov finansijski i tehnološki potencijal, značaj u strukturisanju svetske tražnje i proizvodnje, a posebno njihov brzi rast, pokazuju da se savremena svetska privreda bez preterivanja može nazvati privredom TNK.Pored ogromnog uticaja na proizvodnju, promet i međunarodnu razmenu roba i usluga, TNK u svojstvu mehanizma globalizacije, utiču i na međunarodni transfer tehnologije. Zahvaljujući objedinjenosti i koncentraciji svih indikatora njihove ekonomske snage, TNK su najviše u mogućnosti da određuju dinamiku i pravce savremenog razvoja.TNK su izrasle u relativno zatvorene i zaokružene ekonomske sisteme sa visokim stepenom finansijske, proizvodne, tehnološke i kadrovske samodovoljnosti. Delujući kao aktivan mehanizam u privrednom razvoju sveta, one teže da unaprede ekonomske interese, ali pre svega vlasnika kapitala u matičnoj zemlji odakle potiču. TNK reprezentuju jedinstvo svetske ekonomije i kao nosioci procesa globalizacije predstavljaju, u pravom smislu, globalnu privredu.

Ključne reči:
Transnacionalne korporacije, globalna ekonomija, nacionalni suverenitet, liberalizacija, deregulacija

Kliknite ovde za povratak na vrh straniceEKOLOŠKI IZAZOVI PRIVREDNOG RAZVOJA

Kristijan Ristić
Milanka Bogavac
Branko Petričević


Rad prihvaćen: 08.05.2017.

Abstract
Svetska ekonomska kriza zajedno sa implementacijom neoliberalnog projekta obelodanila je pomeranja glavnog težišta globalne ekonomije iz sektora proizvodnje u sektor finansija, kao da privredna aktivnost više nije važna. Time je formalizovana primitivna privatna sloboda da se profitira na siromaštvu u formi tajno osmišljene privatne prednosti poput konkurencije, kao ključni podsticaj razvoja i generator monopola. Ekologija je ušla u dnevnu konverziju između dužnika. Dijalog interesa poverilaca i dužnika je izuzetno olakšan primenom specijalnog vida konverzije duga koji se očituje kroz otpis duga (dela) za ekološko očuvanje zelenog kontinenta (debt-for-nature swaps). Današnji svet pati zbog povećanja zagađivanja čovekove okoline i smanjenja ozonskog omotača. I naučnici pate, jer ne znaju da objasne kako će se to odraziti na poljoprivredne prinose, na zdravlje stanovništva, na nivo mora, na dužinu života ljudi, na porast temperature, na društveno ekonomski razvoj, na životni standard građana. Zbog toga, ekološka pitanja postaju sve više ekonomska, mada se ekološki problemi sve više premeštaju u ravan ekonomske nauke, koja već kreira nove finansijske instrumente za simultano rešavanje razvojnih i ekoloških problema. Jedan od najnovijih finansijskih instrumenata, koji je pokazao svu svoju delotvornost, jeste debt-for-nature swaps, putem koga se zaduženim zemljama oprašta deo inostranog duga u zamenu za povećanje investicije države u domenu očuvanja ekoloških dobara od značaja za celu u planetu. U suštini, tim procesom svi zarađuju: zemlja dužnik, jer faktički otkupljuje inostrani dug domaćom valutom i to uz popust, i zemlje poverioci, jer ne moraju da investiraju svež novac za očuvanje čovekove okoline već upotrebljavaju novac od dužnika koji najverovatnije nije ni bio naplativ.

Ključne reči:
zaštita životne sredine, privredni razvoj

Kliknite ovde za povratak na vrh straniceSIMULACIJE U PLANIRANJU TOKOVA ROBE U OBJEKTU

Jelena Maletić

Rad prihvaćen: 09.05.2017.

Rezime
Kod modeliranja procesa rada a time i tokova robe i gotovih proizvoda (u daljem tekstu: roba) moguće je koristiti više pristupa. Uvek se pretpostavlja da roba polazi iz tačke A i da je sredstvo ili AGV (u daljem tekstu: sredstvo) prenosi u tačku B gde se dalje obrađuje. Modeliranje veza između tačaka A i B se može ostvariti na više načina. Kod uobičajenih simulacija, kao što su Siemens Plant simulation, Delmia Quest, Incontrol enterprise dynamics, itd, sredstvo se posmatra kroz direktan transport između dve tačke. Ako se udaljenost između tih tačaka promeni, vreme izvršavanja operacije se takođe menja. Kod savremenijih planiranja, kretanje sredstava za rad se modelira pomoću „fleksibilnih” putanja, koje uzimaju u obzir višenivosku strukturu objekta u delu koji se odnosi na više mogućih putanja kretanja sredstva koristeći Javu ili C++. Što je struktura objekta (skladišta ili industrijskog objekta) složenija, više je i mogućih putanja koje treba modelirati. Ovaj pristup je nepouzdan ukoliko se početni plan promeni, jer eksperti za simulacije moraju da izmene svaku moguću putanju sredstva za rad u skladu sa novom tehnologijom rada. Cilj ovog rada jeste prikaz metodologije koja bi smanjila promene (eventualno vremena) u modelu pri promeni lokacija tačaka u objektu. Dat je algoritam za planiranje kretanja, koji automatski određuje putanje sredstva, u zavisnosti od situacije, a da ne dođe do nezgoda sa drugim vozilima ili fiksnim elementima određenog objekta. Osnovna karakteristika ovog modela je to što je primenjiv, ne samo u jednonivoskim već u svim višenivoskim objektima bez obzira na broj etaža.

Ključne reči:
Intralogistika, skladištenje, modeliranje, SVS, CAD Ava

Kliknite ovde za povratak na vrh straniceAGRARNA REFORMA U RUSIJI U XIX VEKU I NJEN UTICAJ NA RUSKU PRIVREDU

Boris Bursać
Stanislav Glumac


Rad prihvaćen: 17.10.2016.

Rezime
Sa apsolutnim pravom možemo reći da XIX vek za Rusiju predstavlja period donošenja krucijalnih zakona – reformi sa jednim jedinim ciljem a to je modernizacija usnule Ruske carevine. Iako je Rusija u tom periodu feudalna država, plemstvo i dalje vodi glavnu reč dok kmetovi nose jaram napretka. Zemlje zapadne Evrope se uveliko nalaze u procesu industrijalizacije dok Ruska carevina sa značajnom ulogom u svetskim zbivanjima XIX veka, zadržava kmetstvo i time usporava svoj dalji napredak. Zahvaljujući svojim prirodnim bogatstvima opstaje i snabdeva sirovinama zapadnoevropsku industriju. Ipak to nije bilo dovoljno, Rusija je počela sve više ekonomski da zaostaje što će kasnije stvoriti probleme i uzdrmati carevinu. Smatralo se da car Aleksandar I ima volje i snage za sprovođenje preko potrebnih reformi, ali ga je rat sa Napoleonom duboko uverio da je društveno politički sistem plemićke imperije, jedini način da se sačuva ruska država. Sledeći datum koji je obeležio rusku istoriju jeste 1861. godina odnosno godina ukidanja kmetstva u Rusiji taj događaj je u istoriji ostao upamćen kao agrarna reforma ili reforma sela i biće centralni predmet analize ovog rada. Rad predstavlja osvrt na jedan period u kom je Rusija počela da se budi iz svog zimskog sna, period vladavine najprogresivnijeg ruskog cara Aleksandra II Romanova, i pre svega period u kome je sve svedeno na jedno hamletovsko pitanje propadati ili opstati. Takođe ćemo se osvrnuti na položaj ruske privrede danas i njenom trnovitom putu opstanka pod sankcijama međunarodne zajednice

Ključne reči:
Rusija, reforme, ukidanje kmetstva, Aleksandar II, ekonomski razvoj

Kliknite ovde za povratak na vrh straniceGLOBALIZACIONE PROMENE I PROCESI

Nevenka Nicin
Milija Bogavac
Anka Bulatovic


Rad prihvaćen: 24.05.2017.

Rezime
Globalizacija podrazumeva rasprostranjenje svih sfera ljudske delatnosti na planetarnom nivou, uključujući internacionalizaciju novca, kapitala, hartija od vrednosti, prava, tehnologije, informacija, organizacije, robne razmene, iskustva preduzetničke prakse, menadžmenta i marketinga, koji se globalizuju tako što njeni nosioci postaju multinacionalne kompanije. Osnovna svrha i cilj strategija globalizacije i internacionalizacije preduzeća je snižavanja transakcionih troškova, tako da se odlučuje na agresivno strateško internacionalizovanje poslovnih aktivnosti sa jedne strane, a sa druge strane vođenja strategija i internacionalizacije, kako bi se zadržale specifične konkurentske prednosti, odnosno omogućilo da strateške prednosti ne dođu do spoznaje konkurencije. Globalizacija je proces ujedinjavanja sveta u jednu celinu ili jedan sistem, što je moguće zahvaljujući sveukupnom stalnom informacionom i komunikacionom tehnološkom napretku. Svet postaje međusobno integrisan i sve što se događa lokalno, može se odraziti i globalno. Globalizacijom započinju procesi koje se osećaju u svim delovima sveta. Međusobno povezivanje i globalizacija nacionalnih privreda i finansijskih tržišta uticali su na veliku ranjivost ukupne svetske ekonomije. Danas se procesu globalizacije širom sveta suprotstavljaju antiglobalisti. Česti su odgovori na globalizaciju regionalizam, patriotizam i nacionalizam sa ciljem da se, u većoj ili manjoj meri, očuvaju nacionalne i kulturne posebnosti te donekle zaštiti ekonomska nezavisnost. Šta nosi globalizacija, globalne fabrike i ekonomija, pa i sam razvoj sveta kao jedinstvenog sistema u budućnosti, ostaje neizvesno.

Ključne reči:
globalizacija, finansijska tržišta, privreda

Kliknite ovde za povratak na vrh straniceMESTE NGO i FBIM Transactions podržavaju timski rad i posebno međunarodnu naučnu saradnju.

Zato smo posebno spremni da publikujemo radove timova sastavljenih od autora iz dve ili više balkanskih zemalja.

To switch to English, click the icon

To switch to English, click the icon