FBIM Transactions
Urednik
Zoran Čekerevac
Ukoliko želite da recenzirate ili da komentarišete neki od najavljenih članaka, molimo vas da prvo iskopirate naziv članka i da potom kliknete ovde.
U sledećem broju


U sledećem broju, između ostalog objavljujemo:
(Da biste pročitali apstrakt rada kliknite naslov rada)

 1. Radomir Šalić
  KONTINUIRANI PAD BEOGRADSKE BERZE KAO REZULTAT NEDOSTATKA KVALITETNIH KOMPANIJA U SRBIJI

  Da biste pročitali ovaj članak pre zvaničnog objavljivanja u časopisu kliknite ovde

 2. Zoran Todorović
  KRITERIJUM POSLOVANJA U BANKARSTVU PO BAZELSKOM KOMITETU-BAZEL III

  Da biste pročitali ovaj članak pre zvaničnog objavljivanja u časopisu kliknite ovde

 3. Željko Milovanović, Marko Todorović i Milan Stojanović
  INFORMACIONE TEHNOLOGIJE KAO RAZVOJNA POLUGA SAVREMENOG HOTELIJERSTVA

  Da biste pročitali ovaj članak pre zvaničnog objavljivanja u časopisu kliknite ovde

 4. Milan Stojanović, Željko Milovanović i Marko Todorović
  DIGITALNA TRANSFORMACIJA HOTELA NA TERITORIJI OPŠTINA BOR I ZAJEČAR

  Da biste pročitali ovaj članak pre zvaničnog objavljivanja u časopisu kliknite ovde

 5. Šemsudin Plojović, Suad Bećirović, Enis Ujkanović i Senadin Plojović
  MOGUĆNOSTI PRIMENE INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA U CILJU UNAPREĐENJA OMLADINSKOG SPORTA U SRBIJI

  Da biste pročitali ovaj članak pre zvaničnog objavljivanja u časopisu kliknite ovde

 6. Zoran Čekerevac i Jelena Maletić
  VREDNOVANJE I IZBOR VARIJANTI LOGISTIČKIH PROJEKTA

  Da biste pročitali ovaj članak pre zvaničnog objavljivanja u časopisu kliknite ovde

 7. Ljudmila Prigoda, Zoran Čekerevac i Vera Kiseljeva
  IZVORI FINANSIRANJA INOVATIVNOG POSLOVANJA: FONDOVI RIZIČNOG KAPITALA

  Da biste pročitali ovaj članak pre zvaničnog objavljivanja u časopisu kliknite ovde

 8. Željko Mateljak
  MEĐUZAVISNOST TIPOVA MENADŽMENTA I RAZINE MOTIVACIJE U HOTELIMA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE

  Da biste pročitali ovaj članak pre zvaničnog objavljivanja u časopisu kliknite ovde

 9. Jelena Maletić i Veljko Radičević
  NEKI ASPEKTI AUTOMATIZACIJE LANCA SNABDEVANJA

  Da biste pročitali ovaj članak pre zvaničnog objavljivanja u časopisu kliknite ovde

 10. Dragana Đergović
  IZAZOVI LIDERSTVA XXI VEKA

  Da biste pročitali ovaj članak pre zvaničnog objavljivanja u časopisu kliknite ovde
  KONTINUIRANI PAD BEOGRADSKE BERZE KAO REZULTAT NEDOSTATKA KVALITETNIH KOMPANIJA U SRBIJI

  Radomir Šalić

  Rad prihvaćen: 25.10.2017.

  Apstrakt
  Sve razvijene zapadne zemlje počivaju na tržišnoj ekonomiji i prisustvu tržišta akcija i slobodnog toka kapitala, za razliku od Srbije, gde takva pravila ne prevladavaju i gde je, likvidnost gotovo presušila, a prometi hartija od vrednosti (akcija) su se sveli na mizeran nivo za koji bi bilo dovoljno samo nekoliko brokerskih kuća. Indeksi cena akcija beleže neslavne rekorde dostižući svoje istorijske minimume. Niska likvidnost, uz diskutabilan kvalitet investicionih alternativa ostavile su tržište Srbije suštinski van domašaja globalnih investitora, a domaće specifičnosti nisu podsticajno delovale na status berzanskog poslovanja u Srbiji. Beogradska berza već godinama ima tendenciju pada u pogledu: ostvarenog prometa, ostvarenog berzanskog indeksa i cena akcija na berzi. Teško je očekivati da će berza da se razvije sama od sebe u netržišnom okruženju, pa veliki deo odgovornosti snosi država koja ni najmanje nije promovisala akcionarstvo i berzansko poslovanje. Kompanije se sve više povlače sa Beogradske berze, pre svega usled činjenice da su na ovo tržište stigle putem zakonske prinude i da nisu uspele da iskoriste prednosti tržišta kapitala, poput prikupljanja kapitala, poboljšanja efikasnosti upravljanja, jačanja imidža. Rezultati istraživanja pokazuju da su prinosi gotovo svih akcija visoko zavisni od prinosa na tržištu, odnosno, da su koeficijenti linearne korelacije između prinosa na akcije i tržišne stope prinosa pozitivni, da nebankarske korporacije ostvaruju veće beta koeficijente od banaka, odnosno da su osetljivije od banaka na promene i da mogu da ostvare prinose i po osnovu beta koeficijenata i da su akcije nebankarskih korporacija ofanzivne akcije banaka defanzivne. Rešenja bi mogla da budu u: potrebi države da proda sva javna preduzeća i da se ta javna preduzeća pojave na berzi, da se na Beogradskoj berzi realizuje javna ponuda prodaje, na primer akcija, još uvek nekih kvalitetnih kompanija koje još uvek ne kotiraju na berzi, da se postojećim akcionarima (vlasnicima) različitih oblika privrednih društava (najčešće D.o.o.), te novim osnivačima, sve više sugeriše osnivanje akcionarskih društava kao najpogodnijeg oblika privrednih društava za prikupljanje kapitala i na kraju, sugestija Vladi i Skupštini države bi bila da budućim propisima, svim kompanijama koje dođu do vlasništva privatizacijom državnih preduzeća, onemoguće napuštanje akcionarstva ili da im se utvrde takvi uslovi koji će ih naterati da odustanu od takvih namera.

  Ključne reči:
  berza, berzanski indeks, akcije, beta koeficijent

  Kliknite ovde za povratak na vrh stranice  KRITERIJUM POSLOVANJA U BANKARSTVU PO BAZELSKOM KOMITETU-BAZEL III

  Zoran Todorović

  Rad prihvaćen: 06.01.2018.

  Rezime
  Banke su finansijske institucije koje postoje duži niz godina. Razmatrajući poslovanje banaka kroz istoriju, moguće je navesti da su se one suočavale sa velikim problemima. Problemi u poslovanju si bili toliko veliki da je veliki broj banaka prestao sa radom. Prema tome, osnova prosperiteta određene države ali i poslovanja privrednih subjekata je zdrav i stabilan finansijski sistem. U cilju stvaranja stabilnog finansijskog sistema, vlade razvijenih zemalja su 1974. godine formirale Bazelski komitet. Ovaj organ omogućava urednu saradnju zemalja članica po pitanjima kontrole rada finansijskih institucija. Sredstva putem kojih su davane smjernice za kontrolu i uspješno poslovanje banaka su sporazumi. Od svog nastanka do danas, Bazelski komitet je izdao tri sporazuma: Bazel I, Bazel II i Bazel III. Predmet istraživanja ovog rada je sporazum Bazel III.

  Ključne reči:
  Bazelski komitet, sporazum, banka, Bazel III

  Kliknite ovde za povratak na vrh stranice  INFORMACIONE TEHNOLOGIJE KAO RAZVOJNA POLUGA SAVREMENOG HOTELIJERSTVA

  Željko Milovanović
  Marko Todorović

  Milan Stojanović

  Rad prihvaćen: 11.01.2018.

  Rezime
  Informacione tehnologije menjaju način na koji ljudi rade i žive, ali istovremeno menjaju i strukturu i način poslovanja savremenih preduzeća. Oni koji se ne prilagođavaju - bilo pojedinci, bilo poslovni subjekti, dovešće u pitanje svoju egzistenciju ali i uspešno funkcionisanje u novonastalom poslovnom i tehnološkom okruženju. Poslovanje zasnovano na informacionim tehnologijama pomaže hotelskim preduzećima da se nose sa izazovima koje postavlja nova era. Tehnologije hotelima daju nove alate, ali i nove izazove sa kojima se treba nositi. Više nego u većini drugih delatnosti, hoteli se oslanjaju na prikupljanje, obradu, analiziranje i pružanje podataka kako bi se zadovoljile potrebe kupaca. S obzirom na značaj informacija u hotelijerstvu, ne čudi da su upravo hoteli među prvim kupcima automatizovane tehnologije obrade podataka. Ona je omogućila hotelima da razviju jeftinije i bolje tehnike koje omogućavaju brz protok informacija između korisnika i pružaoca turističke usluge. U prilog toga govori i činjenica da se danas sve više rezervacija vrši putem Interneta i GDS sistema. Predmet istraživanja ovog rada su informacione tehnologije, njene promene i uloga u razvoju hotelijerstva u savremenim uslovima poslovanja. Cilj istraživanja jeste da ukaže na veličinu i značaj uloge informacionih tehnologija, odnosno na veličinu, intenzitet i prave promena hotelskih preduzeća zasnovane na primeni informacionih tehnologija.

  Ključne reči:
  IT, GDS, Internet, E-wom, Hotel

  Kliknite ovde za povratak na vrh stranice  DIGITALNA TRANSFORMACIJA HOTELA NA TERITORIJI OPŠTINA BOR I ZAJEČAR

  Milan Stojanović
  Željko Milovanović
  Marko Todorović


  Rad prihvaćen: 11.01.2018.

  Abstract
  Digitalizacija je postala sastavni deo života i rada ljudi. Zahvatila je sve pore društva. Savremene tehnologije koje su nastale u XXI veku dovele su do toga da je gotovo nemoguće da hoteli posluju bez upotrebe GDS sistema, Interneta i drugih društvenih medija. Putem društvenih mreža koje predstavljaju najveći vid digitalnih medija danas, hoteli i potrošači obljavljuju svoje sadržaje, razmenjuju iskustva i pišu komentare, na osnovu kojih potrošači donose odluku o kupovini proizvoda. Hotelski proizvod je neopipljiv pa se korisnik u kvalitet usluga može uveriti samo kroz razgovor i usmenu propagandu potrošača koji su ih već koristili. Predmet istraživanja u radu je digitalna trasformacija hotela, koja treba da je u funkciji efikasnog turističkog razvoja opština Bor i Zaječar. Cilj istraživanja jeste da ukaže na značaj efikasnog sprovođenja digitalizacije kako bi se povećala konkurentnost hotela na teritoriji ovih dveju opština. Prepoznavanje poslovnih prilika i razvoj digitalnog odgovora na potrebe gosta postaje ključni segment savremenog poslovanja hotela koji razmišljaju o svojim održivim perspektivama. Hoteli koji nisu prepoznali značaj povezivanja realnog i digitalnog servisa, mogu samo da razmišljaju o svojim propuštenim prilikama.

  Ključne reči:
  digitalizacija, društvene mreže, zadovoljstvo uslugama

  Kliknite ovde za povratak na vrh stranice  MOGUĆNOSTI PRIMENE INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA U CILJU UNAPREĐENJA OMLADINSKOG SPORTA U SRBIJI

  Šemsudin Plojović
  Suad Bećirović
  Enis Ujkanović
  Senadin Plojović


  Rad prihvaćen: 29.01.2018.

  Rezime
  U ovom radu je predstavljen model primene informacionih tehnologija, integrisanih u obliku Informacionog sistema omladinskog sporta. Informacioni sistem je kreiran na osnovu Zakona o sportu i realnih potreba da se na terenu uvede integralno upravljanje podacima i informacijama o mladim sportistima i omladinskim sportskim klubovima. Autori su izvršili istraživanje o potrebama i informacionim zahtevima Ministarstva omladine i sporta, Sportskog saveza Srbije, granskih saveza, lokalne uprave, sportskih klubova i istraživanje o potrebama samih sportista. Na osnovu prikupljenih podataka definisani su parametri pretpostavljenog informacionog sistema omladinskog sporta. Za date parametre su definisani modeli, šeme, interfejsi i izveštaji. U radu je osim modela informacionog sistema dat i opis korišćenih tehnologija, uz prezentaciju na konkretnim primerima iz prakse.

  Ključne reči:
  Informacione tehnologije, informacioni sistem, sport, omladinski sport

  Kliknite ovde za povratak na vrh stranice
  VREDNOVANJE I IZBOR VARIJANTI LOGISTIČKIH PROJEKTA

  Zoran Čekerevac
  Jelena Maletić


  Rad prihvaćen: 01.02.2018.

  Rezime
  Danas se svaki subjekt planiranja neminovno konfrontira sa određenim problemima odlučivanja prvenstveno zbog toga što se danas nudi veliki broj alternativa u svakoj oblasti, a potom i zbog potrebe izbora takvih rešenja koja obezbeđuju na tržištu neophodnu efektivnost kao osnovni uslov opstanka i daljeg razvoja. U pristupu problemu planiranja veoma je važno stavljanje akcenta na strukturiranje celine kako se ne bi izgubio pregled stanja kao polazne osnove za donošenje optimalne odluke ali i olakšanje u pristupu rešavanja čitavog procesa planiranja. Konvencionalni pristup planiranju kod izbora varijanti dugo se temeljio isključivo na poređenju troškova. Kod kompleksnih problema ovaj pristup nije dovoljan, jer se svi aspekti ne mogu monetarno izraziti pa se tim ugrožava objektivnost zbog zanemarivanja značajnog uticaja kvalitativnih aspekata problema. Osnovni problem pri odlučivanju je neophodnost, uprkos višedimenzionalnosti u realnim uslovima, svođenja celine na određenu strukturu. Ovaj korak prvo obuhvata izbor objekata tj. potencijalnih varijantnih rešenja. Pod pretpostavkom da se pristupa izboru jedne od više varijanti u idealnom slučaju postupak se diferencira na sledeće korake: određivanje kriterijuma za posmatrane varijante; opis i prikazivanje varijanti (utvrđivanje stepena zadovoljenja pojedinih kriterijuma); poređenje posmatranih varijanti i njihovo vrednovanje; i izbor jedne varijante. U radu su naglašene neke metode vrednovanja, koje se u Srbiji i okruženju ne koriste, ili se retko koriste, a bitne su jer daju dobre rezultate i pouzdane su kod izbora varijanti logističkih projekata.

  Ključne reči:
  logistika, metode, kriterijumi, vrednovanje, izbor

  Kliknite ovde za povratak na vrh stranice  IZVORI FINANSIRANJA INOVATIVNOG POSLOVANJA: FONDOVI RIZIČNOG KAPITALA

  Ljudmila Prigoda
  Zoran Čekerevac
  Vera Kiseljeva


  Rad prihvaćen: 13.02.2018.

  Rezime
  U modernoj tržišnoj ekonomiji u cilju inovativnog razvoja, preduzetnički kapital (venčer kapital) je jedan od izvora finansiranja koji najviše obećava. Imajući u vidu iskustva razvijenih zemalja, efektivno funkcionisanje tržišta investicija je poseban mehanizam za implementaciju strategije inovativnog razvoja nacionalnog ekonomskog sistema i stoga je objektivna nužnost. U radu prikazano istraživanje prikazuje trenutno stanje i probleme ruskog tržišta investicija, što je i bio cilj istraživanja. Sledeći primenjene istraživačke principe sistemskog, strukturalnog i funkcionalnog pristupa baziranog na dijalektičkim metodu, primenjene su i aktivno korišćene metode analize i sinteze. Kao rezultat sprovedenog istraživanja, autori su otkrili da je rusko tržište investicija u fazi primarne zrelosti, što je određeno prisustvom više objektivnih razloga i na makro i na mikro nivou. Pored toga, dok tržište rizičnog kapitala aktivno koristi državne finansijske resurse, i aktivnost razvojnih institucija se ocenjuje kao "pozitivna", jedan od ključnih problema je niska aktivnost startap „autputa“. Ipak, nacionalni sistem rizičnog finansiranja pokazuje pozitivne tendencije ka obnavljanju sistema državne podrške inovacijama. Rezultati istraživanja se mogu koristiti u praksi formiranja preduzetničkog okruženja i formiranja njegovih infrastrukturnih elemenata, a takođe, mogu ih primeniti i učesnici nacionalnog tržišta rizičnog kapitala.

  Ključne reči:
  rusko tržište rizičnog kapitala, investicioni fond, investicije, preduzetništvo, faze životnog ciklusa, razvojne institucije

  Kliknite ovde za povratak na vrh stranice
  MEĐUZAVISNOST TIPOVA MENADŽMENTA I RAZINE MOTIVACIJE U HOTELIMA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE

  Željko Mateljak

  Rad prihvaćen: 14.02.2018.

  Rezime
  Tipovi menadžmenta mogu se definirati kao nivo odgovornosti menadžera s obzirom na različita područja rada i na zauzimanje pozicije na različitim razinama organizacijske hijerarhije. U ovom radu analizirat će se tri tipa menadžmenta, i to top management, srednji menadžment i niži menadžment. S druge strane, motivacija obuhvaća niz snaga koje usmjeravaju i određuju ponašanje čovjeka. Ove snage su pod utjecajem mnogih internih i eksternih faktora, koje iniciraju, određuju i održavaju sadržaj, smjer, intenzitet i trajanje određenog tipa ponašanja. Predmet istraživanja u ovom radu je vezan uz ispitivanje međuzavisnosti između tipova menadžmenta i razine motivacije u hotelima splitsko-dalmatinske županije. Cilj istraživanja je utvrditi postoji li razlika u razini motivacije s obzirom na tipove menadžmenta prema hijerarhijskim razinama. S obzirom da postojanost više razine motivacije doprinosi većoj efikasnosti poslovanja, u radu će se istražiti postoji li statistički značajna razlika između tipova menadžmenta prema hijerarhijskim razinama s obzirom na razinu motivacije u hotelima Splitsko-dalmatinske županije. Empirijsko istraživanje će se provoditi primjenom uobičajenih znanstvenih metoda, a posebno metodom anketiranja i metodom obrade prikupljenih podataka primjenom statističkog paketa SPSS-a. Očekivani doprinos rada vezan je uz utvrđivanje razine statistički značajne razlike između tipova menadžmenta prema hijerarhijskim razinama s obzirom na razinu motivacije u hotelima Splitsko-dalmatinske županije.

  Ključne reči:
  tipovi menadžmenta, razina motivacije, hotelska industrija, Splitsko-dalmatinska županija

  Kliknite ovde za povratak na vrh stranice

  NEKI ASPEKTI AUTOMATIZACIJE LANCA SNABDEVANJA

  Jelena Maletić
  Veljko Radičević


  Rad prihvaćen: 02.02.2018.

  Rezime
  Dosta se priča o terminima Logistika 4.0, digitalno upravljanje lancima snabdevanja, o blockchain-u, i sl., ali koje tehnologije spadaju pod ove opšte termine, kako će dalje teći njihov razvoj i kakve će mogućnosti upravljanja biti na raspolaganju još nije u potpunosti definisano. Logistics 4.0, je podrška konceptu Industrija 4.0 (Pametne fabrike), i predstavlja trenutni trend automatizacije u razmeni podataka u intralogističkim procesima i lancima snabdevanja. Taj trend uključuje CPS (kiber-fizičke sisteme), umrežavanje, digitalizaciju, internet komunikacije (B2B) i Cloud-computing javne ili privatne (Internet baze) u cilju funkcionisanja "Smart logistike”. U okviru modularno strukturirane pametne fabrike, kiber-fizički sistemi prate fizičke procese, kreiraju virtuelnu kopiju fizičkog tržišta i daju decentralizovane odluke. Preko Interneta, kiber-fizički sistemi komuniciraju i sarađuju jedni sa drugima u realnom vremenu, nude usluge i/ili proizvode i daju očekivane podatke i informacije za učesnike u lancu snabdevanja. Digitalne tehnologije: IoT (Internet stvari), i potkategorija IIoT (Industrijski Internet stvari), IoS (Internet usluga), Big data & DM (Data mining) i kiber fizički sistemi, su ključni elementi koncepta Logistika 4.0 i predstavljaju zajednički jezik budućnosti. Očekuje se potpuna digitalizacija logističkih procesa i primena pomenutih digitalnih tehnologija od kreiranja ideje o nekom proizvodu ili usluge, inženjeringa, organizacije proizvodnje, finansija, razvoja vidljivosti procesa na mreži “end-to-end”, kontrole procesa do pružanja kompletnih logističkih usluga u lancima snabdevanja.

  Ključne reči:
  lanci snabdevanja, automatizacija, digitalizacija, vidljivost, trend razvoja

  Kliknite ovde za povratak na vrh stranice  IZAZOVI LIDERSTVA XXI VEKA

  Dragana Đergović

  Rad prihvaćen: 17.02.2018.

  Rezime
  U svetlu neprekidnih promena, najlogičnija je pretpostavka da nijedna trenutno uspešna i u praksi potvrđena poslovna teorija neće važiti duže vreme. Tako je i sa konceptom liderstva s’ kraja XX veka. Nove okolnosti poslovanja na početku XXI veka generišu nove izazove i traže nova rešenja u vođenju organizacija. Kriza liderstva u poslovanju, bez sumnje superiornog menadžment koncepta i pad poverenja u poslovne lidere, zahtevaju nadgradnju njihovog potencijala u organizacijama. Stvaranje lidera za XXI vek podrazumeva permanentan proces mentalnog razvoja - ličnog i profesionalnog, kao i sticanje određenih sposobnosti sistemskog, svesnog, kolaborativnog i kolektivnog vođstva. Uključivanjem stečenih sposobnosti u vođenje organizacija, menja se ponašanje lidera i sledbenika i tako ostvaruje pozitivan uticaj na radne performanse i održivost poslovanja na dugi rok. Niz pitanja koja se odnose na personalne karakteristike i kompetencije lidera današnjice, kao i na metode njihovog razvijanja i efekte na autentičnost liderskog pristupa, traži odgovore. Neki od njih se istražuju u ovom radu.

  Ključne reči:
  liderstvo, promene, izazovi, lideri, sposobnosti

  Kliknite ovde za povratak na vrh straniceMESTE NGO i FBIM Transactions podržavaju timski rad i posebno međunarodnu naučnu saradnju.

Zato smo posebno spremni da publikujemo radove timova sastavljenih od autora iz dve ili više balkanskih zemalja.

To switch to English, click the icon

To switch to English, click the icon